ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


A jelen adatkezelési nyilatkozat ismerteti, hogy az IMED Kft. (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61., cégjegyzékszám: 01-09-074315) Windows-os és mobilalkalmazása ("App") és annak weboldala, a http://www.imed.hu (a "Webhely") (együttesen a "Szolgáltatások") hogyan gyűjtik, kezelik, használják fel, továbbítják és védik meg az ügyfeleik személyes adatait.

Az IMED Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Az adatvédelem fontos az IMED Kft. számára, így legyen új vagy régi felhasználónk, alább megismerheti a gyakorlatunkat, további kérdés esetén pedig lépjen velünk kapcsolatba az imed@imed.hu e-mail címen.

A jelen adatkezelési tájékoztató az IMED Kft. és az Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan része.

Önök az IMED Kft-vel kötött szerződés aláírásával (írásbeli megrendelés) elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az IMED Kft. az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az IMED Kft. az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, az IMED Kft. Önöket tájékoztassa. 

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉrintettBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes AdatAz érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
HozzájárulásAz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
TiltakozásAz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
AdatkezelésAz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
AdattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra HozatalAz adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
AdattörlésAz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
AdatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
AdatállományAz egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik SzemélyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-ÁllamAz Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik OrszágMinden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi IncidensSzemélyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Az ügyfelek / üzleti partnerek cégünknél kezelt és tárolt személyes adatait adatkezelésenként a 4. fejezet ismerteti.

Az értékesítési vagy szállítói szerződéssel vagy szerződés teljesítésével kapcsolatos vagy egyéb üzleti dokumentumokon és feljegyzéseken szereplő cégadatok nem minősülnek személyes adatnak.

A cégünkhöz visszaküldött termékek adathordozóin található betegadatokat (beleértve magát az EKG-mérést, az átlagos pulzusszámot, hogy az emberi test mely részén készült az EKG felvétel, stb.) cégünk nem kezeli és nem tárolja. 

3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

A 4. fejezetben felsorolt egyes adatkezelések érintettjei az IMED Kft. szolgáltatásait igénybe vevő vagy az IMED Kft. számára szolgáltatást/terméket biztosító szervezetek felelős tisztségviselői vagy munkatársai.

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik nem tiltakoztak az egyes adatkezelések ellen és szabad akaratuknak megegyezően bocsátották rendelkezésünkre személyes adataikat. Amennyiben az adatkezelés jogalapja “Hozzájárulás egy vagy több célra”, az IMED Kft. biztosítja az érintettek jelen egyértelmű tájékoztatón keresztül történő részletes tájékoztatását és a hozzájárulási jognyilatkozatok megszerzését.

Az IMED Kft. mint adatkezelő, a kezelt adatokat kizárólag a 4. fejezet szerinti táblázatban meghatározott céllal, a rögzített időtartamig kezeli és az ismertetett adatfeldolgozókon kívül harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé.

Önök a személyes adatok az IMED Kft. részére történő átadásával szavatolják, az adatok helyességét, pontosságát.

Amennyiben az adatokat nem a természetes személy, hanem a munkáltatója bocsátja az IMED Kft. rendelkezésére, az IMED Kft. nem vállal felelősséget a természetes személy adattovábbításhoz való hozzájárulás megszerzéséért.

Az IMED Kft. kizárja a felelősségét az adatforrások által átadott valótlan vagy téves adatok esetén.

4. ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelés céljaJogalapAdatszolgáltatás elmaradás következményeKezelt adatokTárolás időtartama

Árajánlat

Szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi

Nem jön létre termék értékesítés, valamint szolgáltatói támogatás

A kapcsolattartó

-neve;

-e-mail címe*;

-telefonszáma

Ajánlatadástól számított 5 év

Adatfeldolgozó:

IMED Kft.

Gazdasági társasággal kötött értékesítési keretszerződés / kizárólagosság vagy beszállítói megállapodás

Felelős tisztségviselő és kapcsolattartó

-neve;

-beosztása

-e-mail címe*;

-telefonszáma

Az utolsó számla kiállítástól számított 15 év

Adatfeldolgozó:

IMED Kft.

Vevőszolgálati kapcsolat

A kapcsolattartó

-neve;

-beosztása;

-e-mail címe*;

-telefonszáma

Megrendelés teljesítése, kiszállítás

A kapcsolattartó

-neve;

-beosztása

-e-mail címe*;

-telefonszáma;

-számlázási és szállítási címe**

Szerviz és javítás

Számlakibocsátás gazdasági társaság részére

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

A számla tartalmi követelményei nem teljesülnek és hatósági elmarasztalás történik

A kapcsolattartó

-neve;

-beosztása;

-e-mail címe*;

-telefonszáma

A számviteli törvény szerinti tárolási idő

Adatfeldolgozó:

IMED Kft.

Számlakibocsátás magán személy vagy egyéni vállalkozó részére

A kapcsolattartó

-neve;

-adóazonosító jele (magánszemély);

-adószáme (vállalkozó);

-számlázási és szállítási - címe**;

-e-mail címe*;

-telefonszáma

Céges levelezés

Tanácsadói figyelmeztetések

Hozzájárulás egy vagy több célra

Nem lehetséges a hatékony, naprakész információszolgáltatás

A kapcsolattartó

-neve;

-beosztása;

-e-mail címe*

-telefonszáma

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a partner e-mail címének megszűnéséig

Adatfeldolgozó:

IMED Kft.

A http://www.imed.hu/-ról letölthető dokumentumok és szoftverek


Hírlevelekkel történő tájékoztatás, az IMED Kft. működéséről, elérhetőségéről, termékeiről

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a partner e-mail címének megszűnéséig

Adatfeldolgozó:

IMED Kft.


* Céges levelezés esetén csakis abban az esetben történik személyes adatkezelés, amennyiben az e-mail cím személynevet tartalmaz

** Magánvállalkozó vagy magánszemély által privát lakcím használata esetén

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásánál az alábbiakat vettük figyelembe:

 • az Önök és az IMED Kft. között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, valamint
 • a Szerződés alapján az IMED Kft-t terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje

közül a hosszabb időtartam.

Az egyes adatok tárolásának időtartamát a 4. fejezet táblázata ismerteti.

Amennyiben valamely adat több adatkezelésben is előfordul, akkor az adatra vonatkozó tárolási idő meghatározásánál a táblázat szerinti hosszabb időtartam az irányadó. Természetesen az így tárolt adat kizárólag még hatályban lévő adatkezeléseknél használható. 

6. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A személyes adatok címzettjei az IMED Kft-n belül:

 • A cég felső vezetése
 • A kereskedelmi részleg alkalmazott munkavállalói
 • A tesztelési és támogatási részleg alkalmazott munkavállalói
 • A szerviz részleg alkalmazott munkavállalói
 • A minőségbiztosítási részleg alkalmazott munkavállalói

Az IMED Kft. az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:


Adatfeldolgozó

Cél

Kapcsolat

Grund-Taxe Zrt.

Számviteli tevékenységek

1029 Budapest, Nádor utca 16.

Adószám: 24356659241

Kapcsolattartó: Rudl Ferenc

Tel: +36 30 971 4386

7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Önök az IMED Kft-vel kötött Szerződés aláírásával (írásbeli megrendelés) kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat az IMED Kft. munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

8. ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat az IMED Kft. abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az IMED Kft. megbízásából kezelik az érintett adatokat. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

Az IMED Kft. a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az IMED Kft. az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Szerződés aláírásával (írásbeli megrendelés) Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az IMED Kft. részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az IMED Kft. haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről. 

9. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során az IMED Kft. tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az IMED Kft. IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink az IMED Kft-hez hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az IMED Kft. az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az IMED Kft. olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést.

A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az IMED Kft. által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá. 

10. HÍRLEVÉL

Önök az IMED Kft. szolgáltatásainak, valamint termékeinek megrendelésével, valamint email címük szerződésben (írásbeli megrendelés) történt megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az IMED Kft. a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, az IMED Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában.

Az IMED Kft. a céges elérhetőségüket megadó személyek mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket az IMED Kft. álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat az IMED Kft. ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén az IMED Kft. tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Önök részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat az IMED Kft. nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önökkel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így ez esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

Az IMED Kft. fenntartja a jogot, hogy a hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon.

Az adatokat az IMED Kft. mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintettek nem kérik.

11. SÜTIK

Amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, vagy megnyitja e-mailjeinket, bizonyos információkat automatizált módon gyűjthetünk, például cookie-kat, web beaconokat és webszerver naplókat. Az ilyen módon összegyűjtött információk magukban foglalják az IP-címet, a böngésző jellemzőit, az eszköz jellemzőit, az operációs rendszer verziót, a nyelvi preferenciákat, a hivatkozó URL-eket, a szolgáltatásainkra tett lépésekkel kapcsolatos információkat, valamint a weboldal látogatásainak időpontját. Ezek az információk nem azonosítják Önt. Ha továbbra is használja szolgáltatásainkat, feltételezzük, hogy engedélyezi ezt a gyűjteményt

Sütiket, webes jelzőket, webszerver naplókat és más automatizált eszközöket használunk olyan célokra, mint (i) a felhasználók látogatásainak testreszabása a webhelyekhez, (ii) a felhasználók érdeklődésére szabott tartalmak és a felhasználók által a webhelyek böngészése (iii) webhelyeink és üzleti tevékenységünk egyéb aspektusainak kezelése.

Harmadik féltől származó webes elemzési szolgáltatásokat használhatunk Szolgáltatásaink üzemeltetése során, például a Google Analytics szolgáltatásait. A szolgáltatásokat kezelő és elemző szolgáltatók olyan technológiákat használnak, mint a cookie-k, a webszerver naplók és a webes jelzők, amelyek az IP-címhez igazodó használati információkat gyűjtik össze, de nem az Ön személyes adatait, hogy segítsenek elemezni a látogatók által a Webhelyek használatát. Az analitikus szolgáltatók időről időre információt gyűjthetnek más webhelyek használatáról is, ha ezek a webhelyek is ugyanazokat az elemzési szolgáltatókat használják. Ha többet szeretne tudni a Google Analytics szolgáltatásról és arról, hogyan kell kilépni, látogasson el a http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html webhelyre.

Harmadik féltől származó szolgáltatásokat használhatunk Szolgáltatásaink üzemeltetése során, felhasználási adatok gyűjtésére annak érdekében, hogy megértsük a felhasználóinkat és folyamatosan javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat.

12. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

12.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és az IMED Kft. által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az IMED Kft. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az IMED Kft. részére megküldeni. Az IMED Kft. a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az IMED Kft. költségtérítést számíthat fel.

12.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az IMED Kft. felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az IMED Kft. egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az IMED Kft. helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az IMED Kft. értesíti az érintettet.

12.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adataik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

12.4. Tiltakozás

Az érintettek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az IMED Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az IMED Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az IMED Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az IMED Kft. megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.5. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását. 

13. AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, az IMED Kft. által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

14. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

15. JOGOK KORLÁTOZÁSA

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az IMED Kft. az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

16. EGYEBEK

Az IMED Kft. fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal az IMED Kft-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 • telefonszám: +36-20-9416-758
 • e-mail: imed@imed.hu
 • postacím: 1119 Budapest, Etele út 59-61.


Kelt: Budapest, 2019.02.15.